Skład Zarządu

R.O.D. "Kaprys"

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo–Wyborczego ustalono następujący skład organów R.O.D. „Kaprys” w Zabrzu:

Zarząd R.O.D. „Kaprys”

 1. Prezes – Woźniak Janina
 2. Wiceprezes – Grabowski Robert
 3. Skarbnik – Czuchraj Janina
 4. Sekretarz – Grabowy Irena
 5. Członek – Żak Teresa
 6. Członek – Ryś Tadeusz
 7. Członek – Pagel Mieczysław
 8. Członek – Galusik Hieronim
 9. Członek – Myślińska Aurelia
 10. Członek – Klimkiewicz Mariusz
 11. Członek – Wilczewski Czesław

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodnicząca – Dubieńska Halina
 2. Sekretarz – Głuchy Michał
 3. Członek – Polewka Dominika

Gospodarz ogrodu

 1. Leśniowski Bogdan (tel. 692-073-714)

Elektryk ogrodu

 1. Kędzierski Piotr (tel kom. 570-303-340)
Wyjaśnienie pojęć

Co to jest Komisja rewizyjna?

Składa się z 3 – 9 członków. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy badanie całokształtu działalności zarządu rodzinnego ogrodu działkowego i poszczególnych komisji problemowych, powołanych przez zarząd oraz składanie odpowiednich wniosków na walnych zebraniach.

Komisja rewizyjna dokonuje badania sprawozdania finansowego i stawia stosowne wnioski na walnym zebraniu członków ogrodu. Komisja rewizyjna co najmniej dwa razy w roku dokonuje kontroli działalności finansowo – gospodarczej i organizacyjnej zarządu.

Czym jest Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego?

Składa się z 5 – 11 członków. Do obowiązków zarządu należy:

 1. reprezentowanie interesów ogrodu i jego członków.
 2. współpraca z wyższymi organami Związku, terenowymi organami samorządu i administracji rządowej oraz zakładami pracy.
 3. nadawanie członkostwa Związku i przydzielanie działek oraz prowadzenie rejestru członków danego grodu.
 4. prowadzenie rejestru osób ubiegających się o przydział działek.
 5. utrzymywanie w należytym stanie urządzeń ogrodu stanowiących własność Związku.
 6. zwoływanie walnych zebrań członków Związku danego ogrodu i składanie sprawozdań z działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej oraz opracowywanie planów pracy, preliminarzy finansowych, jak również innych wniosków wymagających uchwały walnego zebrania.
 7. gospodarowanie funduszami, przeznaczonymi na potrzeby ogrodu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie członków danego ogrodu.
 8. opracowywanie planów oraz realizacja inwestycji i remontów zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi w Związku.
 9. prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości oraz niezbędnej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi i instrukcjami Związku.

Prezes rodzinnego ogrodu działkowego reprezentuje jego interesy i kieruje pracami zarządu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie głównej PZD – Kliknij Tutaj